ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ

ನೋ . ೭ , ಸುಬ್ಬರಾಮ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ
ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ವೃತ್ತ
ಭಾಗೀರಥಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹಿಂದೆ
ಬಸವನಗುಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೦೪
ದೂರವಾಣಿ : ೨೬೬೨ ೨೯೬೨

All rights reserved. © Karnataka Gamaka Kala Parishath 2013 | info@karnatakagamakakala.org