ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತ್ತು ಗಮಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ. 1. ಗಮಕ ಪ್ರಥಮ 2. ಗಮಕ ಕಾಜಾಣ 3. ಗಮಕ ಪಾರೀಣ 4. ದೇವರ ನಾಮ ಪ್ರವೇಶ 5. ದೇವರನಾಮ ಪ್ರೌಢ

Posted by Karnataka Gamaka Kala Parishath on Saturday, July 28, 2018


ದತ್ತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-7-2018 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವಿಕುಲಗುರು ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹಾಕವಿಯ “ಸಂಸ್ಕøತ ಮೇಘದೂತ”...

Posted by Karnataka Gamaka Kala Parishath on Saturday, July 28, 2018


Posted by Karnataka Gamaka Kala Parishath on Saturday, July 28, 2018


ದತ್ತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಗಮಕ ಆಷಾಢ

ದತ್ತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-7-2018 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

Posted by Karnataka Gamaka Kala Parishath on Saturday, July 28, 2018

ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕುಗಳು© ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು (ರಿ) 2018 | info@karnatakagamakakala.org